1. Algemene Voorwaarden

 1.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Virtuele Truck Ltd gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Odahoevestraat 31 6002 CT Weert.
 • Afnemer(s): iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Virtuele Truck een Overeenkomst sluit dit is inclusief Gebruiker(s) indien niet nadrukkelijk anders is vermeldt. Een afnemer kan en mag alleen een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn die direct betrokken is bij een opleiding voor (bedrijfs)autotechnicus en het materiaal gebruikt als zijnde lesstof.
 • Website: websites op het internet www.virtueleautomotive.nl die worden beheerd of geëxploiteerd door Virtuele Truck en via welke Virtuele Truck Diensten aanbiedt;
 • Dienst: het bieden van toegang tot een voor het algemene publiek afgeschermd deel van een door Virtuele Truck beheerde of geëxploiteerde website of een voor het algemene publiek niet toegankelijke, door Virtuele Truck beheerde of geëxploiteerde website;
 • Gebruiker(s): een Afnemer als leerling(en) geregistreerde persoon;
 • Documentatie: De door Virtuele Truck aan Afnemer ter beschikking te stellen informatie waarin de werking en het gebruik van de Dienst worden omschreven;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Virtuele Truck en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Virtuele Truck met betrekking tot Diensten en op alle Overeenkomsten. De toepasselijkheid van enige door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Virtuele Truck uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Virtuele Truck kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de Website is geplaatst. Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten Overeenkomst en van elke voordien tot stand gekomen Overeenkomst die nadien wordt gewijzigd, vernieuwd of verlengd.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle Websites door de Afnemer in te zien, te downloaden en te printen.

1.5 Daar waar in deze Algemene Voorwaarden de uitdrukking ‘schriftelijk’ wordt gebruikt is daaronder mede begrepen communicatie per e-mail.

 

2. Overeenkomsten

2.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Virtuele Truck niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Na aanvaarding van een aanbieding of prijsopgave is Virtuele Truck gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, tot twee weken na ontvangst ervan, in welk geval Virtuele Truck niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Afnemer vooruitbetaalde.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand door:

 • Het plaatsen van een bestelling bij Virtuele Truck via de Website door gebruiker en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Virtuele Truck per e-mail door het leveren van inloggegevens en factuur aan het door Gebruiker bij het plaatsen een bestelling aan Virtuele Truck opgegeven e-mailadres. Gebruiker aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 • Het plaatsen van een bestelling bij Virtuele Truck via de Website per e-mail incl. het aantonen van de functie leraar door Afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Virtuele Truck per e-mail aan het door Afnemer bij het plaatsen een bestelling aan Virtuele Truck opgegeven e-mailadres. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van Afnemer. Afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Tussen Virtuele Truck en Afnemer geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door Afnemer zoals deze door Virtuele Truck is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van Afnemer.

2.4 Behoudens het bepaalde in artikel 1.3, kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden slechts schriftelijk worden overeengekomen in welk deze wijziging of aanvulling, behoudens het bepaalde in artikel 1.3, slechts geldt voor de betreffende Overeenkomst.

 

3. Levering

3.1 De diensten worden door Virtuele Truck geleverd door  deze online beschikbaar te stellen.

3.2 Virtuele Truck is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit enige overeenkomst met Afnemer jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)-verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst heeft voldaan.

3.3 Virtuele Truck behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde Diensten voor zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens Virtuele Truck uit hoofde van een Overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van Overeenkomsten daaronder begrepen.

3.4 De door Virtuele Truck aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde Diensten en de voor gebruikmaking van de Diensten benodigde toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer voor diens rekening en risico. Vanaf het moment dat Virtuele Truck de toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes met betrekking tot de Diensten per e-mail verzendt tot het moment dat deze door Afnemer zijn ontvangen, is Virtuele Trucks aansprakelijkheid beperkt tot het nogmaals zenden van de toegangscodes, wachtwoorden of inlogcodes aan Afnemer.

 

4. Prijzen en tarieven

4.1 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van de verrichting van Diensten vindt plaats tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Virtuele Truck gehanteerde prijzen en tarieven. Alle door Virtuele Truck gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, transport- of verzendkosten.

4.2 Vaststelling prijzen en tarieven.

 • Virtuele Truck hanteert vastgestelde prijzen voor de diensten.
 • De door Virtuele Truck gehanteerde prijzen en tarieven voor de Diensten kunnen een korting krijgen afhankelijk van de kwantiteit die de  Afnemer vertegenwoordigd die de betreffende Dienst aanschaft.
 • Afnemer dient gegevens aan te leveren waaruit blijkt c.q. geverifieerd kan worden dat de afgesproken kwantiteit behaald is.
 • Afgesproken kortingen worden na verificatie gegevens  binnen 4 weken terug gestort naar Afnemer of gebruiker van de Afnemer.           

4.3 Virtuele Truck behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. De prijzen en tarieven zullen door Virtuele Truck in ieder geval per 1 januari van ieder jaar worden aangepast op basis van de door CBS jaarlijks gepubliceerde Consumenten Prijsindex (CPI). Eventuele BTW verhogingen zullen worden doorberekend.

  

5. Facturering en betaling

5.1 Facturen:

 • Worden m.b.t. Gebruiker per mail verzonden  op de dag van de registratie door gebruiker voor gebruik van de Diensten. Betaling door gebruiker dient bij registratie d.m.v. Ideal plaats te vinden
 • Worden m.b.t. Afnemer per mail verzonden in de week van opdrachtverstrekking van de afnemer. Betaling dient binnen 14 dagen plaats te vinden.  

5.2 Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door Afnemer geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere).

5.3 Virtuele Truck heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

 

6. Reclames, klachten en retourzendingen

6.1 Afnemer dient klachten over de geleverde  Diensten binnen tien werkdagen na aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Virtuele Truck mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens Virtuele Truck ter zake van gebreken in de betreffende Diensten.

 

7. Intellectuele eigendom

7.1 Afnemer ontvangt met betrekking tot een Dienst bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de Dienst gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot de Diensten komen uitsluitend toe aan Virtuele Truck of komen toe aan derden van wie Virtuele Truck die rechten als hier bedoeld in licentie, overeenkomst of met toestemming heeft verkregen.

7.2 Geen enkele bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in artikel 7.1. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Virtuele Truck overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

7.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde aan hem uit hoofde van de verrichting van Diensten door Virtuele Truck ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van Virtuele Truck of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 

8. De Dienst

8.1 Virtuele Truck levert de Dienst aan Afnemer door Afnemer de voor gebruikmaking van de Dienst benodigde toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes ter beschikking te stellen en verleent daarmee aan Afnemer toegang tot de Dienst en het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de via de Dienst door Virtuele Truck aan Afnemer beschikbaar te maken informatie.

8.2 Virtuele Truck behoudt zich het recht voor de inhoud van de Dienst te wijzigen. Virtuele Truck zal Afnemer tijdig informeren over wijzigingen indien deze direct invloed hebben op de wijze waarop de Dienst voor Afnemer beschikbaar is. Virtuele Truck behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Virtuele Truck en/of de Dienst. Virtuele Truck zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn.

8.3 Het is Afnemer niet toegestaan gebruikmaking van de Dienst aan een derde over te dragen of aan een derde ter beschikking te stellen.

8.4 Het is Afnemer slechts toegestaan gebruik te maken van de Dienst in een intranet-situatie indien dit met zoveel woorden met Virtuele Truck is overeengekomen.

8.5 Het is Afnemer slechts toegestaan gebruik te laten maken van de Dienst door het aantal met Virtuele Truck overeengekomen Gebruikers. Indien tussen Virtuele Truck en Afnemer geen nadere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het aantal Gebruikers, is Afnemer slechts gerechtigd één Gebruiker tegelijkertijd gebruik te laten maken van de Dienst.

8.6 Elk andere gebruikmaking van de Dienst die niet direct volgt uit het Gebruiksdoel, het opleiden tot bedrijfswagentechnicus / autotechnicus, is Afnemer niet toegestaan.

 

9. Duur van de Dienst en vergoeding

9.1 Virtuele Truck verleent Afnemer de Dienst voor de duur van één jaar te rekenen vanaf 1 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het volgende jaar (hierna: een “Schooljaar”), ofwel voor de duur van een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf het moment van het tot stand komen van een Overeenkomst (hierna: een “Kalenderjaar”). Indien de Overeenkomst met betrekking tot de Dienst tot stand komt tijdens een Schooljaar, dan verleent Virtuele Truck Afnemer de Dienst voor de resterende duur van het Schooljaar; voor deze contractsperiode geldt alsdan, behoudens andersluidende afspraak, dezelfde vergoeding als die geldt voor een heel Schooljaar.

9.2 In aanvulling op artikel 11.1 heeft Virtuele Truck het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zij (het aanbieden van) de Dienst geheel beëindigt.

9.3 Indien de Overeenkomst met betrekking tot een Dienst eindigt (hetzij door opzegging, hetzij door beëindiging van het schooljaar, hetzij anderszins), eindigt daarmee automatisch de toegang tot de Dienst en worden alle gegevens die door Afnemer eventueel zijn vastgelegd in de door Virtuele Truck als onderdeel van de Dienst beschikbaar gestelde schrijfruimte gewist. Afnemer dient er zelf zorg voor te dragen dat hij kopieën maakt van de gegevens die hij vastlegt in de beschikbaar gestelde schrijfruimte. Virtuele Truck is niet gehouden tot back-up van deze gegevens, noch is zij verplicht deze na het eindigen van de overeenkomst aan Afnemer beschikbaar te stellen.

 

10. Garantie met betrekking tot Diensten

10.1 Virtuele Truck garandeert aan Afnemer dat de Dienst functioneert indien deze wordt gebruikt op apparatuur die voldoet aan de minimale systeemeisen bestaande uit:

 • Minimaal Windows Vista
 • Grafische kaart minimaal 1024 x 768 pixels
 • Internetexplorer laatste versie
 • Firefox laatste versie
 • Adobe flashplayer laatste versie
 • Mediaplayer laatste versie

10.2 De hiervoor in artikel 16.1 beschreven garantie geldt uitsluitend voor gebreken in de Dienst die niet aan Afnemer te wijten zijn of krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor Afnemers rekening komen. Gebreken dienen binnen veertien dagen nadat Afnemer het gebrek heeft geconstateerd per aangetekende brief aan Virtuele Truck zijn gemeld. Meldingen na veertien dagen na constatering van het gebrek, leiden tot het verval van Afnemers recht op garantie.

10.3 De hiervoor in artikel 16.1 beschreven garantie strekt uitsluitend tot herstel van de Dienst in de zin dat Virtuele Truck er zorg voor draagt dat Afnemer kan beschikken over de functionaliteit met betrekking tot de Dienst of restitutie van een deel van de overeengekomen en door Afnemer betaalde vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het gemis aan volledige functionaliteit met betrekking tot de Dienst.

10.4 De hiervoor in artikel 16.1 beschreven garantie vervalt indien Afnemer gebruikmaakt van de Dienst op niet in de Algemene Voorwaarden aangegeven wijze.

10.5 Melding van een gebrek dat onder de in artikel 16.1 beschreven garantie valt, geeft Afnemer niet het recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting met betrekking tot de Dienst.

10.6 Virtuele Truck garandeert geen enkele bandbreedte tussen de apparatuur van Afnemer en enig ander computersysteem dat deel uitmaakt van het internet.

 

11. Voorwaarden voor gebruik van de Dienst

11.1 Afnemer is verantwoordelijk voor alle apparatuur en programmatuur die hij nodig heeft voor gebruik van de Dienst en is jegens Virtuele Truck aansprakelijk voor alle gebruik van de Dienst en voor het naleven door Gebruikers van het door Virtuele Truck aan Afnemer verleende recht met betrekking tot de Dienst.

11.2 Afnemer zal de Dienst in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst en de algemeen aanvaarde regels voor gebruik van het internet gebruiken. Afnemer zal door het gebruik van de Dienst geen rechten van Virtuele Truck of van derden schenden en geen schade aan Virtuele Truck of derden toebrengen. In het bijzonder zal Afnemer:

 • de intellectuele eigendomsrechten van Virtuele Truck en van derden eerbiedigen;
 • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
 • zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
 • geen gegevens van derden veranderen, wissen, of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
 • niet opzettelijk virussen of andere programma’s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van Virtuele Truck of van derden;
 • adequate en steeds de meest recente versie van virusprotectieprogrammatuur gebruiken, inclusief eventuele tussentijdse specifieke protectie tegen nieuwe virussen;
 • niet zodanig gebruikmaken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Virtuele Truck of van derden wordt verhinderd, noch dat daardoor andere afnemers van Virtuele Truck in het gebruik van hun dienst worden gehinderd of dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt.

11.3 Virtuele Truck kan het gebruik monitoren en behoud zich het recht voor om bij vermoeden van misbruik haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, onder meer door Afnemer met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de Dienst of enig onderdeel daarvan te ontzeggen Virtuele Truck zal wegens een dergelijke opschorting niet tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn. Afnemer vrijwaart Virtuele Truck tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Afnemer in strijd met het in artikel 17.2 bepaalde.

11.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Virtuele Truck zich het recht voor haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, onder meer door Afnemer met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de Dienst of enig onderdeel daarvan te ontzeggen indien Afnemer in strijd met artikel 17.2 handelt. Virtuele Truck zal wegens een dergelijke opschorting niet tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden zijn. Afnemer vrijwaart Virtuele Truck tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Afnemer in strijd met het in artikel 17.2 bepaalde.

11.5 Virtuele Truck is gerechtigd alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij aansprakelijk is of kan worden gesteld voor gegevens die door gebruik van de Dienst worden opgeslagen en/of doorgegeven. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer inhouden dat Virtuele Truck Afnemer sommeert informatie binnen een door Virtuele Truck gestelde termijn te verwijderen. Indien aan deze sommatie geen gehoor wordt gegeven, mag Virtuele Truck zelf overgaan tot verwijdering van informatie.

11.6 De Afnemer is verantwoordelijk voor een correcte registratie en opslag van data; Virtuele Truck is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

11.7 Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer, zoals opgenomen in artikel 17.2 sub f, mag Virtuele Truck alle redelijkerwijs noodzakelijke schadebeperkende maatregelen nemen indien Afnemers gegevens een virus of andere programmatuur bevat die schade kan toebrengen aan programmatuur, apparatuur of gegevens van Virtuele Truck of derden. Indien dit leidt tot enig verlies van gegevens van Afnemer is Virtuele Truck niet tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden.

11.8 Afnemer zal aan door Virtuele Truck aan te wijzen personen te allen tijde toegang verlenen tot de apparatuur waarmee gebruik wordt gemaakt van de Dienst en deze personen de mogelijkheid verschaffen tot onderzoek van de wijze waarop Afnemer gebruik maakt van de Dienst, teneinde zich te kunnen vergewissen van de juiste naleving van de Overeenkomst.

 

12. Persoonsgegevens

12.1 Virtuele Truck legt gegevens vast van Afnemer voor de uitvoering van overeenkomsten met Afnemer en om Afnemer van informatie te voorzien over haar activiteiten, Producten en Diensten en aanbiedingen.

12.2 Bij gebruik van de Diensten kunnen er cookies worden gezonden aan de computer van Afnemers van de Dienst. Cookies kunnen worden geweigerd of geaccepteerd en de Afnemers van de Dienst kan op de hoogte worden gebracht wanneer een gebruikte computer een cookie ontvangt door de instellingen van de gebruikte browser aan te passen.

12.3 De door Virtuele Truck voor de Diensten te gebruiken servers herkennen IP-nummers van de computer van de Afnemers van de Dienst. Virtuele Truck registreert de pagina’s die door een Afnemer van de Dienst worden bezocht. Deze gegevens en eventuele andere gegevens waarover Virtuele Truck beschikt doordat Gebruikers gebruik maken van een Dienst worden door Virtuele Truck verzameld ten behoeve van kwaliteitscontrole, verbetering van de Website en Dienst en ter ontwikkeling van nieuwe diensten en producten en worden anoniem verwerkt.

 

13. Beschikbaarheid, storingen en overmacht

13.1 De website en daarbij behorende diensten worden met constante zorg en aandacht door Virtuele Truck samengesteld.  Virtuele Truck zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de websites en de daarbij behorende diensten zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.

13.2 Onder overmacht van Virtuele Truck wordt verstaan elke van de wil van Virtuele Truck onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Virtuele Truck kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.

13.3 Indien Virtuele Truck door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van blijvende overmacht, of indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht van Virtuele Truck heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Virtuele Truck als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.

 

14. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verval

14.1 De aansprakelijkheid van Virtuele Truck is beperkt tot het maximale bedrag van verkoop.

14.2 Bij het inschakelen door Virtuele Truck van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot drukkers, lithografen en ICT- en internetondernemingen, kan Virtuele Truck behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het in artikel 10.1 gestelde geldt – door de Afnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de Afnemer de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de Afnemer Virtuele Truck voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor Virtuele Truck.

14.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Afnemer jegens Virtuele Truck in verband met door Virtuele Truck verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

14.4 Virtuele Truck is niet aansprakelijk voor schade, geleden door de Afnemer dan wel een derde, die het gevolg is van het gebruik of de toepassing van de door Virtuele Truck geleverde prestaties. Virtuele Truck is in het bijzonder niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist of ondeskundig gebruik of gebruik buiten het aan Afnemer met betrekking tot het betreffende Product of de betreffende Dienst geboden gebruiksrecht door Afnemer of enige derde van door Virtuele Truck geleverde of ter beschikking gestelde Diensten.

14.5 Afnemer vrijwaart Virtuele Truck voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van door Virtuele Truck geleverde en of ter beschikking gestelde Diensten.

 

15. Beëindiging van de overeenkomst

15.1 Virtuele Truck heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder nadere voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

 • Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende betalingsverplichting;
 • Afnemer het hem verleende gebruiksrecht overtreedt;
 • aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
 • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtuele Truck ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

15.2 In de gevallen genoemd in artikel 11.1 zijn alle door Afnemer aan Virtuele Truck verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

15.3 Virtuele Truck is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Virtuele Truck op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd de aan Virtuele Truck overigens terzake toekomende rechten.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden, op alle Overeenkomsten en disclaimers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Virtuele Truck met Afnemer gesloten Overeenkomst, uit de Algemene Voorwaarden en/of de disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

17. Diversen

17.1 Alle kennisgevingen over de naleving van de tussen Virtuele Truck en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

17.2 Indien en voor zover op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijke karakter van deze voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

17.3 Virtuele Truck is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit Overeenkomsten over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, door welke overdracht Virtuele Truck uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Virtuele Truck de door Virtuele Truck voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen. Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtuele Truck niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit een met Virtuele Truck gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.